Posted on

Breeding Values & Genetic Ties

A genetic tie implies that a specific ram born in one flock produces offspring in two flocks. Only under such circumstances can accurate between flock – and between year – breeding values be claimed. E.g. a flock which is not genetically linked to other flocks within the breed, are regarded as a separate ‘genetic island’ of which the breeding values are biased and not comparable to the rest of flocks within the breed.

Accurate unbiased breeding values are dependent on all breeders complying with the following set of rules:

  1. In each flock, at least one ram (breeding sire) has to produce offspring in two consecutive lambing seasons. As far as practically possible at least 20 offspring must be produced in each lambing season.
  2. Each flock must ensure that all breeding sires produce sufficient numbers of offspring within each contemporary group. E.g. it is of no use if a contemporary group consists of only two progeny of one sire and 15 progeny of another sire.
  3. In order to link every flock to the current generation of registered Dohne Merinos, it is recommended that each flock purchase at least one proven sire (with at least 20 progeny) from another flock every five years. It must be ensured that the purchased proven sire produces at least 20 progeny in your own flock. More links over each five year period will increase both the accuracy and comparability of breeding values.
  4. A link also exists when a breeder sells a proven sire in his flock (with at least 20 progeny) to another breeder and the sire produces at least 20 progeny in the buyers flock.

Potential clients and breeders: Please note that the reference point of the Dohne Merino data base changed from 1992 to the year 2000. The implication is that genetic ties date back to the year 2000 and not 1992 as in the previous year. This change to facilitate multiple trait analysis including weaning weight has an influence on the colour code classification of our breeders. Breeders are urged to plan their future matings to strengthen their genetic ties and reliability of breeding values!

Information pertaining to genetic links supplied by Dr JJ Olivier, Wes Kaap Dept Landbou


Genetiese koppeling beteken dat een ram uit elke kudde nageslag in twee kuddes moet lewer. Slegs dan kan akkurate tussen-kudde en tussen- jare vergelykbare teeltwaardes bereken en aangewend word. So byvoorbeeld kan ‘n kudde wat nie geneties gekoppel is aan ander kuddes in die ras nie as ‘n “genetiese eiland” in die ras beskou word waarvan die teeltwaardes nie meer onsydig is nie en dus nie vergelyk kan word met die teeltwaardes van ander kuddes nie.

Akkurate onsydige teeltwaardes het tot gevolg dat telers die volgende stel reëls moet nakom:

1. Ten minste een ram (teeltvaar) moet nageslag lewer in twee opvolgende lamseisoene binne elke kudde. Sover prakties moontlik moet die ram minstens 20 nageslag in elke lamseisoen lewer.

2. Elke kudde moet sorg dra dat elke tydgenote groep voldoende nageslag van meer as een teeltram bevat. Dit is nutteloos indien ‘n tydgenote groep net uit twee nageslag van een ram en 15 nageslag van ‘n tweede ram bestaan.

3. Ten einde elke kudde aan die huidige generasie geregistreerde Dohne Merinos te koppel, word aanbeveel dat elke kudde minstens een keer in vyf jaar een beproefde vaar (met minstens 20 nageslag) uit ‘n ander stoet aankoop. Sorg moet dan gedra word dat die beproefde vaar minstens 20 nageslag in jou eie stoet kudde produseer. Meer koppelings oor elke vyf jaar periode sal beide die akkuraatheid en die vergelykbaarheid van teeltwaardes verhoog.

4. ‘n Koppeling is ook geldig wanneer ‘n teler ‘n beproefde vaar met minstens 20 nageslag aan ‘n ander teler verkoop en die vaar ook minstens 20 nageslag in daardie kudde produseer.

Potensiële kliënte en telers: Let op dat die verwysingspunt van die Dohne Merino databasis verander het van 1992 na die jaar 2000. Die implikasie is dat genetiese koppelings terug dateer tot die jaar 2000 en nie 1992 soos laasjaar nie. Hierdie verandering om meer kenmerk ontleding met speengewig ingesluit, te bewerkstellig, het tot gevolg dat die kleur kode klassifikasie van telers kan verander. Telers moet asseblief hulle parings so beplan dat genetiese koppeling en betroubaarheid van teeltwaardes versterk word!

Inligting met betrekking tot genetiese koppelings voorsien deur Dr JJ Olivier, Western Cape Dept Agric.