Posted on

Prof Gert Erasmus oorlede

Professor Gert Erasmus is Sondagoggend 5 April 2015, op die ouderdom van 73 jaar, skielik oorlede.

Gert Johannes Erasmus is in 1941 in Graaff Reinet gebore waar hy ook sy skoolloopbaan aan Union High voltooi het. Sy naskoolse opleiding het aan die Universiteit Stellenbosch onder leiding van die legendariese Prof FX Laubscher begin. Daarna het hy vir die SA Wolraad te Middelburg Oos Kaap en Queenstown gewerk. Gedurende hierdie tyd het hy ondermeer die destydse hoogaangeskrewe Drie Maande Skaap en Wolkunde Diploma te Grootfontein Landboukollege, voltooi. Hierna is hy deur die eertydse Departement Landbou aangestel as Verantwoordelike Beampte vir die SA Vagtoetssentrum te Middelburg Oos Kaap.

Tydens sy werkstermyn by die Nasionale Wolskaap Prestasietoetsskema (SA Vagtoets-sentrum), was hy ondermeer betrokke by die ontwikkeling van talle “groepteeltskemas” asook die stigting van die Federasie van Groepteeltskemas. Hy het ook as die Minister van Landbou se verteenwoordiger op alle wolskaaptelersgenootskappe se rade gedien. Dit is hier waar hy weens sy uitstekende vermoë om genetiese beginsels op plaasvlak geïmple-menteer te kry, kon uitleef. Dohne telers sal Prof Gert veral onthou vir die rol wat hy gespeel het in die uitbouing van die Dohne Genootskap se evaluasiestelsel asook sy kern-aandeel in die amalgamasie tussen die Dohne Merino Telersgenootskap en die Walrich Telersgenootskap. Dit is geen wonder nie, dat lewenslange erelidmaatskap van die Dohne Merino Telersgenootskap aan hom toegeken is, toe hy die LNR verlaat het, om sy uitne-mende akademiese vermoë by die Universiteit van die Vrystaat verder te gaan uitleef nie. Sy bydrae tot wetenskaplike teeltverbetering van alle wolskaaprasse op alle vlakke in Suid Afrika en die veebdryf in die algemeen, sal vir baie jare nog weerklank vind.

Prof Gert Erasmus was die eerste lid van die Suid Afrikaanse “BLUP-span” wat onder leiding van Prof Almero de Lange ‘n Phd. ontvang het vir baanbrekerswerk tenopsigte van die implentering van Gemende Model Metodologie in die veebedryf. Tydens sy loopbaan as hoogleraar aan die Universiteit van die Vrystaat het hy nie net studieleiding aan talle voor en nagraadse studente verskaf nie, maar ook die kwaliteit van Suid Afrikaanse diereteelt-navorsing internasionaal bevorder. Sy uitsonderlike werksprestasies het tot ‘n indrukwek-kende lys wetenskaplike publikasies, asook ’n rits van toekennings en eerbewyse, insluitend die Suid Afrikaanse Veekunde Vereniging se Goue Medalje, gelei.

As persoon, sal Gert onthou word, vir nie net sy skerpsinnigheid en en spitsvondigheid nie, maar ook sy leierseienskappe. Talle telers en wetenskaplikes kan getuig van die eerlike standpunte wat hy onder moeilike omstandighede kon inneem om wetenskaplike diereteelt te bevorder. Die diereteeltgemeenskap sal Gert Johannes Erasmus beslis baie mis.

Na Gert se aftrede te Albertinia het sy gesondheid verswak. Sy vrou Judie het hom (soos al die jare) op die heel beste moontlike wyse versorg. Alle dieretelers en in besonder die Dohne Merino “gemeenskap” dra hiermee ons medelye, maar ook ons heel grootste dank waardering, op aan Gert Erasmus se gesin—Judie, Ester, Charlene, Judith en hulle gesinne.

Kobus Delport.